From the recording SAI SIMRAN

In cart Not available Out of stock

Lyrics

Om Tat Sat Sri Narayana Tu
Purushottama Guru Tu
Siddha Buddha Tu Skanda Vinayaka
Savita Pavaka Tu
Brahma Mazda Tu Yahve Shakti Tu
Ishu Pita Prabhu Tu
Rudra Vishnu Tu Rama Krishna Tu
Rahima Tao Tu
Vasudeva Go-Vishvarupa Tu
Chidananda Hari Tu
Advitiya Tu Akala Nirbhaya
Atmalinga Shiva Tu