From the recording SAI PRASHANTI

In cart Not available Out of stock

Lyrics

Love Is My Form, Truth Is My Breath, Bliss Is My Food
My Life Is My Message, Expansion Is My Life
No Reason For Love, No Season For Love, No Birth No Death
Prema Sathya Ananda, Dharma Shanti Ahimsa
Shirdi Sai, Sathya Sai, Prema Sai, Jai Jai
Shirdi Baba, Sathya Baba, Prema Baba, Jai Jai

(Arathi)
Om Jai Jagadish Hare, Swami Sathya Sai Hare
Bhaktajana Samrakshaka, Bhaktajana Samrakshaka, Parthi Maheshwara
Om Jai Jagadish Hare
Shashivadana Shreekara, Sarva Pranapathe, Swami Sarva Pranapathe
Aashrita Kalpa Latheeka, Aashrita Kalpa Latheeka, Aapad Baandhava
Om Jai Jagadish Hare
Mata Pita Guru Daivam, Mari Anthayu Neeve, Swami Mari Anthayu Neeve
Nada Brahma Jagannatha, Nada Brahma Jagannatha, Nagendra Shayana
Om Jai Jagadish Hare
Omkara Rupa Ojasvi, Om Sai Mahadeva, Sathya Sai Mahadeva
Mangala Aarti Anduko, Mangala Aarti Anduko, Mandara Giridhari
Om Jai Jagadish Hare
Narayana Narayana Om Sathya, Narayana Narayana Narayana Om
Narayana Narayana Om Sathya, Narayana Narayana Om Sathya
Narayana Narayana Om, Om Jai Satguru Deva.

Om Shanti Shanti Shantih
Loka Samasta Sukhino Bhavantu
Loka Samasta Sukhino Bhavantu
Loka Samasta Sukhino Bhavantu
Om Shanti Shanti Shantih