From the recording SAI PRASHANTI

In cart Not available Out of stock

Lyrics

Om Bhur Bhuvah Swah
Tat Savitur Varenyam
Bhargo Devasya Dheemahi
Dhiyo Yo Nah Prachodayat

Vinayaka Vinayaka, Vishwadhara Vinayaka
Siddhi Vinayaka, Bhava Bhaya Nasha
Suri Muni Vandita Shree Ganesha
Vishwadhara Vinayaka